Elim School of Ministries Class 1

ISOMO RYA MBERE: KUMENYA AGAKIZA                                                                       
Tangira n’isengesho.

Vuga: “Muri iri somo ugiye kumenya icyabaye mu bugingo bwawe igihe wavugaga isengesho ryo kwakira Yesu Kristo nk’Umwami n’Umukiza wawe”

 1. KRISTO YINJIYE MU BUGINGO BWAWE

Musabe gusoma Ibyahishuwe 3:20

Mubaze ibibazo bikurikira

 1. Muri uyu murongo wasomye, Kristo aragusezeranya iki:

Igisubizo: Kwinjira mu bugingo bwanjye

 1. Ugomba gukora iki?

Igisubizo: Gufungura urugi nkamusaba kwinjira

 1. Waba warakinguye urugi rw’umutima wawe?
 • Oya, sindakingura (Umufashe gusubanukirwa urukundo rw’Imana kuri we)
 • Sinzi uburyo bakingura (Umufashe kwakira Yesu nk’Umwami n’Umukiza we mw’isengesho rigufi)
 • Ndacyabitekereza ho (Umufashe gusobanukirwa ko Imana imushaka uyu munsi)
 • Yego, narakinguye.
 1. Ubu Kristo ari he mu bugingo bwawe?

Igisubizo: Mu mutima wanjye (ubugungo) nk’uko isezerano rivuga

Mubaze: “ Muri iyi ngingo ya mbere, ni iki wasobanukiwe? Bivuge mu magambo make”.

Igisubizo: Ubu menye ko Yesu Kristo ari mu bugingo bwanjye kuko yadusezeranije ko azinjira mu bugingo bwa buri wese uzabimusaba.

 1. IBYAHA BYAWE WARABIBABARIWE
  • Musabe gusoma Abakolosayi 1:13-14

Mubaze ibibazo:

 1. Utekereza iki kw’ijambo “gucungurwa”?

Igisubizo: kugura umugaragu, gukiza

 1. Utereza iki kw’ijambo “kubabarirwa ibyaha”?

Igisubizo: kwibagirana kw’ibyaha

 1. Dukurikije iyi mirongo twasomye, ni muri nde dufitemo gucungurwa no kubabarirwa ibyaha?

Igisubizo: Mu mwana w’Imana ikundwa, ari we Yesu

 • Musabe gusoma Abakolosayi 2:13

Mubaze: “Ibyaha byawe byababariwe bingana iki”?

Igisubizo: Ibyaha Byose

 • Musabe gusoma Yohana 8:11

Mubaze “ Yesu aradutegeka iki muri uyu murongo”?

Igisubizo: Yesu aradutegeka kudakomeza kuba mu buzima bwo gukora ibyaha no kutongera gukora ibyaha twababariwe

Mubaze “Muri iyi ngingo ya kabiri, ni iki wasobanukiwe? Bivuge mu magambo make”

Igisubizo: Ubu nasobanukiwe yuko ibyaha byanjye byose nabibabariwe muri Kristo Yesu kandi ko ngomba kureka gucumura.

 

 1. UFITE UBUGINGO BUHORAHO
  • Musabe gusoma 1 Yohana 5:20

Mubaze “Dukurikije uyu murongo Yesu Kristo ni nde?”

Igisubizo: Yesu Kristo ni Umwana w’Imana

 • Musabe gusoma 1 Yohana 5:11-13

Mabaze:

 1. Ubugingo buhoraho bubonerwa muri nde?

Igisubizo: Bubonerwa mu mwana w’Imana

 1. Na none dukurikije iyi mirongo umuntu yakira ate ubugingo buhoraho”

Igisubizo: Mu kwizera izina ry’Umwana w’Imana

 1. Ese ufite ubugingo buhoraho?

Igisubizo:

 • Yego
 • Oya (Umenye impamvu, Umufashe)
 • Ndabutegereje (Umufashe gusobanukirwa ko abufite kuva umunsi yakiriye Yesu mu bugingo bwe)
 1. Ubize ute ko ubufite?

Igisubizo: Kuko mfite umwana w’Imana mu bugingo bwanjye

 • Musabe gusoma Yohana 6:40 na Yohana 11:25

Mubaze: “Dukurikije iyi mirongo Kristo azakora iki ku munsi w’imperuka uramutse warapfuye?”

Igisubizo: Azanzura ku munsi w’imperuka

Mubaze: “ Muri iyi ngingo ya gatatu n’iki wasobanukiwe? Bisobanure mu magambo make”

Igisubizo: Nasobanukiwe ko mfite ubugingo buhoraho kuva igihe nakira Yesu Kristo mu bugingo bwanjye kandi ko nubwo napfa nzabaho mu buzima buhoraho

 

 1. WABAYE UMWANA W’IMANA

Musabe gusoma Yohana 1:12-13

Mubaze:

 1. Ni gute uhinduka umwana w’Imana?

Igisubizo: Mu kwakira Yesu Kristo no kwizera izina rye

 1. Ese uri umwana w’Imana?

Igisubizo:

 • Yego (Mubaze ikibazo gikurikira)
 • Oya (Menya impamvu kandi umufashe kuba umwana w’Imana)
 • Simbizi (Mufashe gusobanukirwa ijambo yasomye)
 1. Ubizi ute?

Igisubizo: Nakiriye Yesu Kristo kandi nizera izina rye

 1. Ese umuntu wese n’umwana w’Imana?

Igisubizo: oya, kuko abantu bose batamwakiriye ngo bizere izina rye

 1. Ni irihe sano riri hagati yawe n’abandi bana b’Imana ?

Igisubizo : abandi bana b’Imana ni bene Data

Mubaze: Muri iyi ngingo ya kane n’iki wasobanukiwe? Bivuge mu magambo make

Igisubizo: Namenye ko ndi umwana w’Imana kuko nakiriye Yesu Kristo mu bugingo bwanjye

 1. WATANGIYE UBUGINGO BUSHYA KANDI BUSHIMISHIJE
  • Musabe gusoma Yohana 10:10

Mubaze: Dukurijie uyu murongo, Yesu yazanywe n’iki?

Igisubizo: Kugira ngo tubona ubugingo bwinshi (Bushimishije)

 • Musabe gusoma 2 Abakorinto 5:17

Mubaze:

 1. Umuntu ahinduka iki iyo ari muri Kristo Yesu?

Igisubizo: Icyaremwe gishya

 1. Ni iki gihinduka mu bugingo bwe?

Igisubizo: Ibyakera birashize byose bihinduka bishya.

Mubaze: “ Muri iyi ngingo ya gatanu, n’iki wasobanukiwe? Bivuge mu magambo make”

Igisubizo: Namenyeko Yesu Kristo yaduhaye ubugingo bushya kandi bufite intego.

 

 1. WABOHOWE KU MBARAGA ZA SATANI KANDI URU MU MUTEKANO MURI KRISTO YESU
  • Musabe gusoma Abakolosayi 1:12-14 na 1 Yohana 4:4

Mubaze:

 1. Ni izihe mbaraga twabohowe muri Kristo Yesu?

Igisubizo: iz’umwijima na satani

 1. Ni muri nde dufite ubutsinzi?

Igisubizo : Muri Kristo Yesu

 1. Kubera iyi mpamvu ?

Igisubizo: Kubera ko uri muri twe aruta uri mw’isi

 • Musabe gusoma Abakolosayi 3 :3, Abaroma 8 :38-39 na Yahona 10 :27-29

Mubaze:

 1. Ese ubugingo bwawe buri he muri iki gihe?

Igisubizo: Ubugingo bwanjye buhishanywe na Kristo mu Mana

 1. Ni iki cyantandukanya na Yesu Kristo?

Igisubizo: Ntacyo

 1. Ni iki cyashobora kutuvuvunura mu kuboka kw’Imana

Igisubizo: Ntacyo

Mubaze: “ Muri iyi ngingo ya gatandatu, ni iki wasobanukiwe? Bivuge mu magambo make”

Igisubizo: Nsobanukiwe ko Yesu kristo yambohoye ku mbaraga zose z’umwanzi kandi muri we mfite umutekano.

UMWANZURO

Musabe gusoma Ibyakozwe n’intumwa 4:12 na Yohana 14:6

Mubaze “ Ni muri inde dushobora kubonera agakiza karimo iyi migisha yose ( Kuba Umwana w’Imana, kababarirwa ibyaha, ubugingo bushya, kurindwa n’umutekano, ubugingo bugwiriye kandi bushimishije)?

Igisubizo: Agakiza karimo iyi migisha yose, tukabonera muri Yesu Kristo gusa.

Mbere yo kurangiza iri somo, tanga igihe kitarambiranye cy’ibibazo kugira ngo umunyeshuri arusheho gusobanukirwa.

Vuga: Aha niho isomo rya mbere ryo kumenya Agakiza rirangiriye.

ISOMO RYA KABIRI: IMBABAZI (Igice cya mbere)

Tangira n’isengesho.

GUSUBIRAMO

Mufashe kwibuka ibyo yize mw’isomo rya mbere.

Mubaze : Ni ibihe bintu bitandatu byabaye ku buzima bwawe igihe wakiraga Yesu Kristo nk’Umwami n’Umukiza wawe ?

Igisubizo :

 1. Kristo yinjiye mu bugingo bwanjye
 2. Ibyaha byanjye narabibabariwe
 3. Mfite ubugingo bushya
 4. Nabaye umwana w’Imana
 5. Natangiye ubugingo bushya kandi bushimishije
 6. Nabohowe ku mbaraga za satani kandi ndi mu mutekano muri Kristo

Vuga : Muri iri somo rya kabiri, tugiye kwiga mu magambo arambuye ku mbabazi z’ibyaha.

 1. ICYAHA N’IKI ?

Musabe gusoma 1 Samweli 15 :23-24, Yesaya 53 :6 na Yakobo 4 :17

Mubaze: “Dukurikije iyi mirongo ijambo icyaha risobanura iki?”

Igisubizo: Kutumvira amategeko y’Imana

 1. IMBABAZI ZIVA HE?
  • Musabe gusoma Yohana 1:29 na 1 Petero 3:18

Mubaze: “ Dukurikije iyi miringo twasomye, kuki Yesu yaje?

Igisubizo: Yesu yaje kuvana ho icyaha ku isi, ku bw’urupfu rwe

 • Musabe gusoma Abaheburayo 9:22

Mubaze “ Imbabazi z’Imana ziboneka gute?”

Igisubizo: Imbabazi z’Imana ziboneka kubw’amaraso.

 • Musabe gusoma Abaheburayo 9:13-14 na 1 Petero 1:18-19

Mubaze: “ Ni ayahe maraso avugwa hano?”

Igisubizo : Amaraso ya Kristo

 • Musabe gusoma Abakolosayi 2 :13

Mubaze : Ni ibyaha bingahe yatubabariye ubwo yadupfiraga ku musaraba ?

Igisubizo : Ibyaha byose

 • Musabe gusoma Abaheburayo 10 :17 na Zaburi 103 :12

Mubaze: Imana ishyira hehe ibyaha byacu?

Igisubizo: irabyibagirwa, ntibyibuke ukundi

 

 1. ISANO N’UBUSABANE N’IMANA
  • Itandukaniro hagati y’isano n’ubusabane
 2. Sobanura ko: Isano ari ukuba abantu bahuje amaraso n’ababyeyi.

Musabe gusoma Abaheburayo 13:5

Mubaze: Ese isano hagati y’Imana n’umwana wayo ishobora kuvaho (gucika)?

Igisubizo: Oya

 1. Sobanura ko: Ubusabane ni ubumwe bw’abantu babiri bahuje ukwizera

Mubaze: Ese ubusabane bw’Imana n’umuntu bushobora kuvaho (gucika)?

Igisubizo: Yego

 • Amoko y’abantu:

Musabe gusoma 1 Abakorinto 2:14 kugeza kuri 1 Abakorinto 3:3

 1. Mubaze: Ni bantu ki bavugwa muri iyi mirongo?

Igisubizo: Umuntu usanzwe (uyoborwa n’ibyifuzo bye, utemera Umwuka w’Imana), Umuntu w’Umwuka, Umuntu wa kamere (Uruhinja rwo muri Kristo)

 1. Mubaze: Sobanura ubwoko bw’abo bantu ukurikije isano n’ubusabane

Igisubizo:

 • Umuntu usanzwe nta sano afitanye n’Imana ndetse nta n’ubusabane afitanye n’Imana kuko adafite Kristo mu bugingo bwe.
 • Umuntu w’umwuka afitanye isano n’ubusabane n’Imana kuko afite Kristo muri we kandi agakora ugushaka kw’Imana.
 • Umuntu wa kamere afitanye isano n’Imana ariko ubusabane bwe n’Imana bwavuyeho kuko aba mu buzima bw’icyaha.
 1. Mubaze: Ni muntu ki ukwiriye kuba we muri aba?

Igisubizo: Umuntu w’umwuka

 1. KWATURA NO KWIHANA
  • Ibisobanuro

Musabe gusoma 1 Yohana 1:9 na Imigani 28:13

 1. Mubaze: Kwatura n’iki?

Igisubizo: Kwemeranya n’Imana ko wakoze nabi, ko wacumuye

 1. Mubaze: Kwihana n’iki:

Igisubizo: Guhindukira, gusaba imbabazi, Kutongera gucumura, kwiyeza.

 • Intambwe zo kwatura
 1. Kwemera ibyaha ubivuga mw’izina (Zaburi 51:5-6)
 2. Gusaba imbabazi
 3. Gufata icyemezo imbere y’Imana cyo kureka icyaha (Kwihana)
 4. Gusaba imbaraga z’Umwuka wera ngo utongera kugwa mu cyaha
 5. Gushimira Imana kubw’imbabazi z’ibyaha byanjye.
  • Kwisuzuma

Mubaze

 1. N’iki kiba mu busabane bwacu n’Imana iyo ducumuye

Igisubizo: Ubusabane bwacu n’Imana buvaho (buracika)

 1. Ese dutakaza agakiza kacu iyo ducumuye?

Igisubizo: Oya

 1. Wakora iki kugira ngo usubizeho ubusabane bwawe n’Imana?

Igisubizo: Gukoresha intambwe zo kwatura

 1. Ni ryari tugomba kwatura ibyaha byacu?

Igisubizo : igihe cyose ubusabane bwacu bwavuyeho (bwacitse) nukuvuga igihe cyose twacumuye ku Mana yacu.

 • Icyitonderwa

Mubaze : Dukurikije 1 Yohana 3 :8-9 Umukristo ashobora kuba umunyabyaha ?

Igisubizo :

 • Yego (Mufashe gusobanukirwa nea ijamno yasomye)
 • Oya (Nicyo gisubizo nyacyo)
 • Simbizi (Mufashe gusobanukirwa neza ijambo yasomye)
 1. UMWANZURO

Mubaze: Muri ibi bibazo n’iki wa

sobanukiwe? Bivuge mu magambo make

Igisubizo: Nasobanukiwe yuko hanze y’amaraso ya Yesu Kristo nta mbabazi kandi ko tugomba gusaba vuba imbabazi mu gihe twamenye ko twacumuye.

Mbere yo kurangiza iri somo, tanga igihe kitarambiranye cy’ibibazo kugira ngo umunyeshuri arusheho gusobanukirwa.

ISOMO RYA GATATU: IMBABAZI (Igice cya kabiri)

Tangira n’isengesho.

GUSUBIRAMO

Mufashe kwibuka ibyo yiza mw’isomo rya kabiri

Mubaze : Sobanura ubwoko bw’abantu bikurikije isano n’ubusabane

Igisubizo :

 • Umuntu usanzwe nta sano afitanye n’Imana ndetse nta n’ubusabane afitanye n’Imana kuko adafite Kristo mu bugingo bwe.
 • Umuntu w’umwuka afitanye isano n’ubusabane n’Imana kuko afite Kristo muri we kandi agakora ugushaka kw’Imana.
 • Umuntu wa kamere afitanye isano n’Imana ariko ubusabane bwe n’Imana bwavuyeho kuko aba mu buzima bw’icyaha.

Mubaze : Vuga intambwe zo kwatura twize ubushize.

 1. Kwemera ibyaha ubivuga mw’izina (Zaburi 51:5-6)
 2. Gusaba imbabazi
 3. Gufata icyemezo imbere y’Imana cyo kureka icyaha (Kwihana)
 4. Gusaba imbaraga z’Umwuka wera ngo utongera kugwa mu cyaha
 5. Gushimira Imana kubw’imbabazi z’ibyaha byanjye.

Vuga: Muri iri somo tugiye kwiga mu magambo arambuye inyungu z’imbabazi z’Imana mu mibanire yacu n’abandi

 1. Musabe gusoma Abaroma 12:18 na Abaheburayo 12:14

Mubaze: Bibiliya idusaba iki dukurikije iyi mirongo?

Igisubizo: Kubana n’abantu bose amahoro no gushaka kwera

 1. Musabe gusoma Mariko 11:25-26

Mubaze: Dukurikije iyi mirongo ijambo ry’Imana ridusaba gukora iki iyo undi muntu yatugiriye nabi?

Igisubizo: Ijambo ry’Imana ridusaba kumubabarira

 1. Musabe gusoma Matayo 18:21-22

Mubaze: Tugomba kubabarira inshuro zingahe dukurikije ijambo ry’Imana

Igisubizo: Inshuro nyinshi zitabarika

 1. Musabe gusoma Matayo 5:23-24

Mubaze: Bibiliya idusaba iki igihe mwenedata dufite icyo dupfa?

Igisubizo: Kujya kumushaka kugira ngo twiyunge

 1. Intambwe zo kwiyunga hagati y’abakristo
  • Musabe gusoma 1 Abakorinto 6:1-7

Mubaze: Dukurikije iri jambo n’iki tugomba kwirinda mu gihe dushaka ubwiyunge?

Igisubizo: Kutabivugira imbere y’abantu badakijijwe

Mubaze: N’iki dusabwa gukora?

Igisubizo: Gukemurira ikibazo mw’itorero

 • Musabe gusoma Matayo 18:15-17

Mubaze: Dukurikije iri jambo twabyifatamo dute?

Igisubizo: twakurikiza intambwe zo kwiyunga

 • Kumenyesha mwenedata icyaha cye twiherereye
 • Nyuma atumviye, tukamuteza umuntu umwe cyangwa babiri
 • Ananiranye, tukabimenyesha itorero (Abayobozi)
 1. Musabe gusoma Imigani 17:9

Mubaze: Bibiliya itubuza gukora iki dukurikije uyu murongo?

Igisubizo: Kwibuka amakosa ya kera

 1. Musabe gusoma Matayo 5:43-45 na Abaroma 12:19-21

Mubaze: Dukurikije iyi mirongo, ijambo ry’Imana ridusaba gukora iki?

Igisubizo: Gukunda abatwanga, guha umugisha abatugirira nabi kandi badutoteza.

 1. Umwanzuro

Musabe gusoma Abakolosayi 3:13

Mubaze: Dukurikije imirongo yose yasomwe ndetse n’ibibazo twabajijwe, n’iki twasobanukiwe?

Igisubizo: Ngomba kumva ko imbabazi ngirira undi muntu, zigomba kuba zuzuye kandi zigahoraho.

UMUKORO WA BURI MUNTU KU GITI CYE

 1. Saba Imana kuguhishurira ibyaha biri mu mutima wawe (Zaburi 139:23-24)

Andika ku rupapuro ibyaha Imana iguhishuriye

Hanyuma usenge ukurikije 1 Yohana 1:9 kandi ubyandike aho wanditse ibyaha wahishuriwe

Twika urwo rupapuro, uko niko Imana igenza ibyaha byawe iyo ubyatuye (Zaburi 103:12)

 1. Saba Imana kugihishurira abantu mugomba kwiyunga

Hanyuma jya kubashaka mwiyunge cyangwa ubandikire niba baba kure

Niba ubona icyo gikorwa cyo kwiyunga kitoroshye, gisha inama umuyobozi wawe mu mwuka

 1. Soma Luka 19:1-9 Kandi usabe Imana kuguhishurira niba hari ibintu byo gusubiza (cyangwa gusana)
 2. Tekereza ku ijambo.. Ibyakozwe n’intumwa 24:16.

 

Mbere yo kurangiza iri somo, tanga igihe kitarambiranye cy’ibibazo kugira ngo umunyeshuri arusheho gusobanukirwa.

ISOMO RYA KANE: GUKURA MU MWUKA

Tangira n’isengesho.

GUSUBIRAMO

Mufashe kwibuka ibyo yize mw’isomo tya gatatu

 1. Mubaze: N’izihe ntambwe abakristo bagomba gukurikira iyo bashaka kwiyunga?

Igusubizo

 • Kumenyesha mwenedata icyaha cye twiherereye
 • Nyuma atumviye, tukamuteza umuntu umwe cyangwa babiri
 • Ananiranye, tukabimenyesha itorero (Abayobozi)
 1. Mubaze: Ese wakoze umukoro? (Mureke asubize wenyine)

Vuga: Muri iri somo tugiye kwiga mu magambo arambuye uburyo umukristo ashobora gukura mu mwuka

 1. GUSENGA BURI MUNSI
  • Musabe gusoma 1 Abatesalonike 5:17

Mubaze: Dukurikije uyu murongo, ijambo ry’Imana ridusaba iki?

Igisubizo: Gusenga ubudasiba

 • Musabe gusoma Abafilipi 4:6

Mubaze: Uyu murongo uradusaba iki?

Igisubizo: Kumenyesha Imana ibyifuzo byacu, dusenga, twinginga tunashima.

 

 1. GUTEKEREZA KW’IJAMBO RY’IMANA BURI MUNSI
  • Musabe gusoma Yosuwa 1:8

Mubaze: Dukurikije uyu murongo, Imana idusaba gukora iki?

Igisubizo: Gutekereza ku ijambo ryayo ku manywa na nijoro

 • Musabe gusoma Ibyakozwe 17:10-11

Mubaze: Ni bande bavugwa muri iyi mirongo?

Igisubizo : Abayuda b’i Beroya n’ab’i Tesalonike

Mubaze : Abayuda b’i Beroya bakoraga iki ?

Igisubizo : Bakiranaga ijambo ry’Imana umutima ukunze bagashaka mu byanditswe iminsi yose

Mubaze : Kubera iki ?

Igisubizo : Kugira ngo bamenye ko ibyo bababwiye ari iby’ukuri koko.

 

 1. KUMVIRA IMANA IGIHE CYOSE

Musabe gusoma Yohana 14 :21

Mubaze : Ni ikihe kimenyetso ko ukunda Yesu ?

Igisubizo: Kugira no gukurikiza amategeko ye

Mubaze: Bisobanura iki gukurikiza amatageko ye?

Igisubizo: Kuyashyira mu bikorwa

Mubaze: Ni izihe nyungu z’urukundo ukunda Yesu?

Igisubizo: Imana izankunda, Yesu azankunda kandi anyiyereke.

 

 1. GUHAMYA KRISTO MU MIBEREHO NO MU MAGAMBO YAWE
  • Musabe gusoma Yahona 15:8

Mubaze: Dukuirikije uyu murongo, ni gute twaha Imana icyubahiro kurashaho?

Igisubizo: Twera imbuto nyinshi

Mubaze: Bisobanura iki kwera imbuto?

Igisubizo: Guhindura imyitwarire, kugira imyitwarire nk’iya Yesu Kristo

 • Musabe gusoma Matayo 4:19

Mubaze: Umurobyi w’abantu ni inde?

Igisubizo : Ni umuntu uvuga ubutumwa bwiza bw’Umwami Yesu Kristo

Mubaze : Dukurikije uyu murongo ni gute uhinduka umurobyi w’abantu ?

Igisubizo : Mu gukurikira Yesu

 

 1. KWIRAGIZA IMANA WOWE N’IBYAWE BYOSE

Vuga : Ni ukuvuga gutegereza gufashwa cyangwa gutabarwa n’Imana mu buzima bwawe bwose

 • Musabe gusoma 1 Petero 5 :7

Mubaze : Uyu murongo uravuga iki ku Mana ?

Igisubizo: Imana itwitaho

 • Musabe gusoma yitonze iyi mirongo iri muri Matayo 6:25-34

Mubaze: Urashaka kwiringira iyo Mana ivugwa muri iri jambo twasomye?

Igisubizo: Yego

 

 1. KUREKA UMWUKA WERA AKAYOBORA KANDI AGAHA IMBARAGA IMIBEREHO YAWE YA BURI MUNSI N’UBUHAMYA BWAWE

Musabe gusoma Abagalatiya 5:16-17

Mubaze: Ni kuki ari ngombwa kureka Imana ikakuyobora?

Igisubizo: Kuko aribwo ntazakora ibyo kamere irarikira

Mbere yo kurangiza iri somo, tanga igihe kitarambiranye cy’ibibazo kugira ngo umunyeshuri arusheho gusobanukirwa.

ISOMO RYA GATANU: GUSENGA

Tangira n’isengesho.

GUSUBIRAMO

Mufashe kwibuka ibyo yize mw’isomo rya kane.

Mubaze : Ni izhe ngingo 6 zigaragaza gukura mu mwuka k’umukristo ?

Igusubizo :

 1. Gusenga buri munsi
 2. Gutekereza kw’ijambo ry’Imana buri munsi
 3. Kumvira Imana igihe cyose
 4. Guhamya Kristo mu mibereho no mu magambo yanjye
 5. Kwiragiza Imana
 6. Kureka Umwuka wera kunyobora

Vuga: Muri iri somo tugiye kurebera hamwe akamaro ko gusenga mu mibereho y’umwana w’Imana n’ubwoko butandukanye bw’amasengesho.

 1. GUSENGA N’IKI?

Mubaze: Ku bwawe wumva gusenga ari iki? (Mureke atange igisubizo cye)

Vuga: Gusenga n’ukuvugana n’Imana, n’ukumva Imana, n’ikiganiro kiri hagati yacu n’umuntu uturi hafi, utwumva kandi udukunda cyane.

 1. NI KUKI DUSENGA?

Mubaze: Ku bwawe ni kuki ari ngombwa gusenga? (Mureke atange igisubizo cye)

Vuga: Tugiye kureba muri bibiliya impamvu zimwe na zimwe zituma dusenga

 • Musabe gusoma 1 Abatesalonike 5:17

Mubaze: Imana iradusaba iki muri uyu murongo?

Igisubizo: Gusenga ubudasiba

Vuga: Impamvu ya mbere dusenga n’uko gusenga ari itegeko ry’Imana. Kubera ko gusenga ari itegeko riva ku Mana iyo tutabikoze tuba ducumuye ku Mana

 • Musabe gusoma Yohana 14:12-14

Mubaze: Yesu adusezeranya iki muri uyu murongo?

Igusubizo: Yesu adusezeranya ko azakora icyo tuzasaba cyose

Mubaze: Ni kuki Yesu adusezeranya gukora icyo tuzasaba cyose?

Igisubizo: Kugira ngo Data ahimbarizwe mu Mwana we

Vuga: Impamvu ya kabiri dusenga nuko gusenga bizanira Data icyubahiro

 • Musabe gusoma Imigani 15:8

Mubaze: N’isengesho ki Imana ishima?

Igisubizo: Isengesho ry’umukiranutsi

Vuga: Impamvu ya gatatu dusenga, n’uko gusenga bishimisha Imana

 • Musabe gusoma Matayo 26:41

Mubaze: Ni iyihe mpamvu yindi mubona muri uyu murongo ituma tugomba gusenga?

Igisubizo: Kugira ngo tutagwa mu moshya.

Vuga: Impamvu ya kane dusenga n’uko gusenga bituma turindwa, ntitugwe mu moshya (Ibigeragezo by’umwanzi)

 • Musabe gusoma Matayo 7:7

Mubaze: Ni iyihe mpamvu yindi utuma tugomba dusenga ukurikije uyu murongo

Igisubizo: Kugirango twakire imigisha (ibisubizo by’ibyifuzo byacu)

Vuga: Impamvu ya gatanu dusenga n’uko gusenga bituma twakira imigisha y’Imana

 • Musabe gusoma Mariko 1:35

Mubaze: Uyu murongo uratubwira iki kuri Yesu?

Igisubizo: Yesu yarafite ubuzima bw’amasengesho

Vuga: Impamvu ya gatandatu dusenga n’uko tugomba gukurikiza urugero rwo Yesu.

 • Musabe gusoma Yeremiya 33:3

Mubaze: Imana igusezeranya iki muri uyu murongo n’uyitabaza mu gusenga?

Igisubizo: Imana izansubiza kandi inyereke ibintu bikomeye ntamenya

Vuga: Impamvu ya karindwi dusenga, n’uko gusenga bituma twakira ihishurirwa riva ku Mana.

 1. UBWOKO BW’AMASENGESHO

Muri iyi ngingo usobanure ubwoko bw’amasengesho maze usabe umunyeshuli asome imirongo ya bibiliya ibwerekana.

 1. Kuramya Imana: Kwitegereza no kuvuga uko Imana iri.

Urugero: Imana ni urukundo, ni nziza, igira neza, iratangaje, igira ubuntu, igira impuhwe (Zaburi 8:2 na Zaburi 147:5)

 1. Guhimbaza Imana: Gutangaza imirimo itangaje Imana yakoze, kuyiha icyubahiro (Nehemiya 9:6. Kuva 15:11-13, Zaburi 145: 1-10)
 2. Gushima Imana: Guha ishimwe Imana, ni ukuyishimira ibyo yadukoreye byose ndetse n’abandi, ku biba mu bugingo bwacu ndetse n’ubw’abandi, ndetse n’ibyo idusezeranya kuzakora mu buzima bwacu.
 3. Kwatura: (Reba isomo rya kabiri)
 4. Kwinginga: Ni isengesho ubwira Imana kubera impamvu zitari izawe bwite nko gusengera abandi, igihugu, itorero, gusengera abantu ngo bakizwe….
 5. Gusaba: Muri iri sengesho dushobora gusaba Imana byose kuko ari Data, tugomba gusa kuba turi mu bushake bwayo. (Abafilipi 4:6-7 na 1 Yohana 5:14-15)

Icyitonderwa: Iyo dusaba Imana tugomba kwirinda gusaba nabi (Yakobo 4:2-9)

Urugero rwo gusaba nabi: Umukobwa utarashaka usaba Imana ngo imuhe umwana.

 1. UBURYO DUHURA N’IMANA
  • Musabe gusoma 1 Timoteyo 2:5

Mubaze: Dukurikije uyu murongo hariho abahuza bangahe hagati y’Imana n’abantu?

Igisubizo: Umuhuza ni umwe

Mubaze: izina ry’uwo muhuza n’inde?

Igisubizo: Ni Yesu Kristo

 • Musabe gusoma Ibyakozwe n’intumwa 4:12

Mubaze: Dukurikije iyi mirongo ni kuki Umwana w’Imana atagomba kunyura ku bandi bahuza usibye Yesu Kristo

Igisubizo: Ni uko ari muri Yesu gusa tubonera agakiza

 • Musabe gusoma Kuva 20:3-6 na Yohana 4:24

Mubaze: Dukurije Kuva 20:3-6 n’iki Imana idukangurira?

Igisubizo: Imana idukanguriye kudasenga ibishushonyo no kutabyikubita imbere

Mubaze: Ni buryo ki tugomba kuramya (gusenga) Imana dukurikije Yohana 4:24

Igisubizo: Mu mwuka no mu kuri

Mubaze: Ni kuki tugomba gusenga Imana muri ubwo buryo?

Igisubizo:nkuko Imana ari umwuka.

Mbere yo kurangiza iri somo, tanga igihe kitarambiranye cy’ibibazo kugira ngo umunyeshuri arusheho gusobanukirwa.

ISOMO RYA GATANDATU: GUTEKEREZA KW’IJAMBO RY’IMANA (Igice cya mbere)

Tangira n’isengesho.

GUSUBIRAMO

Mufashe kwibuka ibyo yize mw’isomo rya gatanu.

 1. Mubaze: Ni kuki tugomba gusenga? Mureke avuge impamvu zirindwi yize ubushize.

Igisubizo:

 1. Gusenga n’itegeko ry’Imana
 2. Gusenga bizanira Data icyubahiro
 3. Gusenga bishimisha Imana
 4. Gusenga bituma tutagwa mu moshya
 5. Gusenga bituma twakira imigisha y’Imana
 6. Gusenga n’urugero rwiza Yesu yadusigiye tugomba gukurikiza
 7. Gusenga bituma twakira ihishurirwa rivuye ku Mana
 8. Mubaze: Vuga amoko y’amasengesho

Igisubizo:

 1. Kuramya
 2. Guhimbaza
 3. Gushima
 4. Kwatura
 5. Kwinginga
 6. Gusaba

Vuga:  Muri iri somo tugiye kwiga akamaro ko gutekereza kw’ijambo ry’Imana

 1. BIBILIYA N’IJAMBO RY’IMANA

Musabe gusoma 2 Petero 1:20-21

Vuga: Dukurikije iri jambo twasomye, bibiliya n’ijambo ry’Imana. Niryo ryonyine rishobora guhindura umutima w’umuntu kandi n’umurongo umukristo agenderaho.

 1. Mubaze: Bibiliya igizwe n’ibice bingahe

Igisubizo: Bibiliya igizwe n’isezerano rya kera n’isezerano rishya

 1. Mubaze: Bibiliya igizwe n’ibitabo bingahe?

Igisubizo: 66

 1. Mubaze: vuga ibyo bitabo

Igisubizo: Isezerano rya kera rigizwe n’ibitabo 39: Itangiriro, Kuva, Abalewi, Kubara, Gutegekwa kwa kabiri, Yosuwa, Abacamanza, Rusi, 1 Samweli, 2 Samweli, 1 Abami, 2 Abami, 1& 2 Ingoma, Ezira, Nehemiya, Esiteri, Yobu, Zaburi, Imigani, Umubwiriza, Indirimbo, Yesaya, Yeremiya, Amaganya ya Yeremiya, Ezekiyeli, Daniyeli, Hoseya, Yoweli, Amosi, Obadiya, Yona, Mika, Nahumu, habakuki, Zefaniya, Hagayi, Zekariya na Malaki.

Isezerano rishya rigizwe n’ibitabo 27: Matayo, Mariko, Luka, Yohana, Ibyakozwe n’intumwa, Abaroma, 1&2 Abakorinto, Abagalatiya, Abefeso, Abafilipi, Abakolosayi, 1&2 Abatesalonike, 1&2 Timoteyo, Tito, Filemoni, Abaheburayo, Yakobo, 1&2 Petero, 1,2&3 Yohana, Yuda n’Ibyahishuwe.

 

 1. NI KUKI ARI NGOMBWA GUTEKEREZA KW’IJAMBO RY’IMANA

 

Mubaze : Gutekereza kw’ijambo ry’Imana bisobanura iki? Mureke asubize mu magambo ye.

Vuga: Ni ugutekereza bihagije ugacengera ijambo ry’Imana.

Mubaze: Ku bwawe ni kuki ari ngombwa gutekereza kw’ijambo ry’Imana? (Mureke atange igisubizo cye)

Musabe gusoma Hoseya 4:6

Mubaze: Uyu murongo twasomye utwigisha iki?

Igisubizo: Ko kutamenya gutera kurimbuka

Vuga: Dore impamvu zimwe na zimwe zituma dutekereza kw’ijambo ry’Imana.

 • Musabe gusoma Matayo 4:4

Mubaze: Umuntu agomba gutungwa n’iki?

Igisubizo: N’umutsima n’amagambo yose ava mu kanwa k’Imana

Vuga: Impamvu ya mbere dutekereza kw’ijambo ry’Imana n’uko ijambo ry’Imana ari ibiryo byacu byo mu mwuka bituma tubaho.

 • Musabe gusoma 2 Timoteyo 3:16-17

Mubaze: Vuga umumaro w’ijambo ry’Imana ukurikije iri jambo twasomye

Igisubizo: Kwigisha, kwemeza ibyaha, guhana no gutunganya mu gukiranuka

Vuga: Impamvu ya kabiri dutekereza kw’ijambo ry’Imana n’uko rifite umumaro wo guhugura umwana w’Imana kuba umuntu ushyitse ngo akore imirimo yose.

 • Musabe gusoma Zaburi 119:105

Mubaze: Dukurikije uyu murongo, ijambo ry’Imana rigereranywa n’iki?

Igisubizo: Itabaza n’umucyo mu buzima bwa gikristo

Vuga: Impamvu ya gatatu dutekereza kw’ijambo ry’Imana nuko ridufasha kugendera mu mucyo w’ibyo Imana idushakaho. Hatariho kumenya ijambo ry’Imana umuntu agendera mu mwijima mu buryo bw’umwaka.

 • Musabe gusoma Zaburi 1:1-3 na Yosuwa 1:8

Mubaze: Dukurikije iyi mirongo twasomye, ni akahe kamaro ko gutekereza kw’ijambo ry’Imana

Igisubizo: Guhirwa no gutunganirwa mu byo dukora byose

Vuga: Impamvu ya kane dukereza kw’ijambo ry’Imana nuko bituzanira guhirwa mu byo dukora byose.

 • Musabe gusoma 1 Petero 2:2

Vuga: Amata y’umwuka adafunguye adafunguye avugwa muri uyu murongo n’ijambo ry’Imana

Mubaze: Ni kuki tugomba kwifuza amata y’umwuka adafunguye?

Igisubizo: Kugira ngo dukure mu Mwuka.

Vuga: Impamvu ya gatanu dutekereza kw’ijambo ry’Imana nuko ridufasha gukura mu mwuka

 • Musabe gusoma Abaroma 10: 17

Mubaze: Ni iyihe sano hagati y’ijambo ry’Imana no kwizera

Igisubizo: Ijambo ry’Imana niryo soko yo kwizera

Vuga: Impamvu ya gatandatu dutekereza kw’ijambo ry’Imana nuko ridufasha kwizera Imana

Mbere yo kurangiza iri somo, tanga igihe kitarambiranye cy’ibibazo kugira ngo umunyeshuri arusheho gusobanukirwa.

ISOMO RYA KARINDWI: GUTEKEREZA KW’IJAMBO RY’IMANA (Igice cya kabiri)

Tangira n’isengesho

GUSUBIRAMO

Mufashe kwibuka ibyo yize mw’isomo rya gatandatu.

Mubaze: Ni kuki tugomba gutekereza kw’ijambo ry’Imana? Mureke avuge impamvu esheshatu yize ubushize.

Igisubizo:

 1. Ijambo ry’Imana ritubeshaho
 2. Ijambo ry’Imana riraduhindura
 3. Ijambo ry’Imana riratumurikira
 4. Ijambo ry’Imana rituzanira ihirwe
 5. Ijambo ry’Imana riradukuza mu mwuka
 6. Ijambo ry’Imana niyo soko yo kwizera kwacu

Vuga: Muri iki gice tugiye kwiga uburyo bufatika bwo gutekereza kw’ijambo ry’Imana.

 1. INAMA

Vuga: Igihe cyose utekereza kw’ijambo ry’Imana, ikayi cyangwa carnet n’ikaramu ni ngombwa cyane ku mpamvu zikurikira:

 • Kwandika umurongo cyangwa imirongo wasomye buri munsi
 • Kwandika ingingo z’ingenzi cyangwa isomo wizemo mu magambo make
 • Kwandika ibyifuzo (byo gusengera) n’ibisubizo by’Imana

 

 1. INTAMBWE ZO GUTEKEREZA KW’IJAMBO RY’IMANA

Vuga izi ntambwe witonze:

 • Senga nk’uko biri muri Zaburi 119:18
 • Tangira gusoma igice kimwe cy’ijambo ry’Imana buri munsi.. Ushobora gutangira n’igitabo cya Yohana (niyo nama nziza)
 • Fata akanya utekereze ku gice cy’uwo munsi usubiza ibi bibazo:
 1. N’iki cyangwa ninde uvugwa muri iyi mirongo?
 2. Ese uyu murongo hari icyo unyigisha ku Mana cyangwa kuri Yesu cyangwa ku Mwuka wera?
 3. Ese hari urugero rwo gukurikiza cyangwa kudakurikiza
 4. Ese hari itegeko ngomba gukurikiza?
 5. Ese hari isezerano ngomba kwakira?
 6. Ese hari icyo nsabwa kwitondera (Avertissement)?
 7. Ni irihe banga Imana impishuriye ?
 8. Ese hari indi mirongo yo muri bibiliya imfasha kumva ibyo maze gusoma ?
  • Buri munsi baza ibibazo bikurikira:
 9. Ni uwuhe murongo wankoze ku mutima cyane muyo nasomye yose?
 10. Mu buzima bwanjye bw’amasengesho, hari icyo Imana yanyeretsemo:
 • Ngomba kwihana?
 • Ngomba kumvira cyangwa kwizera?
 • Ngomba kuyishimira kandi nkayihimbaza?
 • Ngomba kuyisaba?
  • Hindura amasengesho ibyemezo ufashe mu gihe cyo gutekereza kw’ijambo ry’Imana

 

 1. ICYITONDERWA
  • Kudasoma bibiliya ukoresheje ibindi bitabo, ahubwo ugasoma ibindi bitabo umurikiwe na bibiliya.
  • Kwirinda gutekereza ibirenze ibyanditswe, ni ukuvuga gushaka gusobanura ibyo bibiliya itagize icyo ivugaho wiyongereraho ibindi bintu (1 Abakorinto 4:6)
  • Kwirinda kuvanaho imirongo ya bibiliya isa n’aho ikubuza amahoro (Ibyahishuwe 22:19)
  • Igihe ufite icyo utasobanukiwe mw’ijambo ry’Imana, ugane Umuyobozi wawe wo mu mwuka.

 

 1. IMYITOZO

Vuga: Reka dutekereze hamwe Abaroma 12:1-16 dukurikije intambwe zivuzwe haruguru.

Fasha umunyeshuri gusubiza ibibazo byose.

Umuhe umukoro wo gukora mu rugo. Vuga: Mu mwanya wawe bwite, mbere yo kwiga isomo rikurukira, uzatekereze kw’ijambo riri mu Abagalatiya 5:16-24.

Mbere yo kurangiza iri somo, tanga igihe kitarambiranye cy’ibibazo kugira ngo umunyeshuri arusheho gusobanukirwa.

ISOMO RYA MUNANI: UMWUKA WERA

Tangira n’isengesho

GUSUBIRAMO

Mufashe kwibuka ibyo yize mw’isomo rya karindwi

Mubaze :

 1. N’iki wasigaranye mw’isomo riheruka ?
 2. Ese wakoze wa mwitozo ?

Vuga : Muri iri somo tugiye kwiga ku Mwuka wera : Umwuka wera ninde ?, Kuki Umwuka wera yaje ?, Ni uwuhe murimo afite muri twe ?

 1. UMWAKA WERA NI NDE ?

Mubaze : Uko utekereza, wumva Umwuka wera ari nde? Mureke atange igisubizo cye.

Vuga : Kugira ngo tubyumve neza, tugiye kureba :

 • Ibyo Umwuka wera atari byo :
 1. Imbaraga
 2. Imbaraga zitamenywa n’ubwenge
 3. Ikintu kidasobanutse
 4. Isano hagati y’umwana na se
 5. Ikiremwa muntu

 

 • Uwo Umwuka wera ari we:
 1. Ni Umuntu muzima (Personne vivante)

Musabe gusoma Yohana 14 :26 na Yohana 16 :13

Mubaze: Ni ibihe bikorwa by’Umwuka wera tubona hano muri iki cyanditswe bitugaragariza ko ari umuntu muzima?

Igisubizo: Umwuka wera arafasha, arigisha, aributsa, arayobora, aravuga, arumva, aramenyesha.

 1. Umwuka wera n’Imana

Musabe gusoma Ibyakozwe 5:1-4

Mubaze: Dukurikije iyi mirongo, kubeshya Umwuka wera n’ukubeshya nde?

Igisubizo: ni ukubeshya Imana

 1. Umwuka wera arusha imbaraga n’ubushobozi imyuka yose iri mw’isi.

Musabe gusoma 1 Yohana 4:4

Mubaze: Dukurikije uyu murongo. Umwuka uri mw’isi arusha ubushobozi n’imbaraga Umwuka wera uba muri twe?

Igisubizo: Oya

Vuga: Umwuka wera n’umuntu muzima, n’Imana kandi arusha ubushobozi n’imbaraga imyuka yose iri mw’isi. Muri bibiliya, Umwuka wera afite andi mazina: Umwuka w’Imana, Umwuka w’Uwiteka, Umwuka wa Kristo, Umuhoza, Umufasha, Umwuka w’ukuri n’andi….

 1. KUBERA IKI UMWUKA WERA YAJE?

Musabe gusoma Yohana 16:7-14 na Ibyakozwe 1:8

Mubaze: Dukurije iyi mirongo dusomye, ni ku zihe impamvu Umwuka wera yaje?

Igisubizo:

 1. Yohana 16:8: Umwuka wera yaje gutsinda no kwemeza ab’isi
 2. Yohana 16:13: Umwuka wera yaje kutuyobora mu kuri kose
 3. Yohana 16:13: Umwuka wera yaje kutubwira ibyenda kubaho
 4. Yohana 16:14: Umwuka wera yaje kubahiriza Yesu Kristo
 5. Yohana 16:14: Umwuka wera yaje kutubwira ibya Yesu Kristo
 6. Ibyakozwe 1:8: Umwuka wera yaje kuduha imbaraga zo guhamya Kristo

 

 1. UMWUKA WERA ABA MU BUGINGO BW’UMWANA W’IMANA

Musabe gusoma Abaroma 8:9 na Abefeso 1:13

 1. Mubaze: Mbese umuntu shobora kuba uwa Yesu Kristo adafite Umwuka wera

Igisubizo: Oya

 1. Mubaze: Ni gute umuntu aba uwa Kristo?

Igisubizo: Mu kwakira Yesu Kristo nk’Umwami n’Umukiza we

 1. Mubaze: Ese umuntu atarigeze yakira Yesu Kristo afite Umwuka wera?

Igisubizo: Oya

Vuga: Kubera ko wizeye Yesu Kristo ukamwakira mu mutima wawe, Umwuka wera ari muri wowe by’ukuri, waba ubyiyumvisha mu mubiri wawe cyangwa ntubyumve, waba uvuga mu ndimi cyangwa utazivugamo, umenye ko Umwuka wera ari muri wowe!!

Mbere yo kurangiza iri somo, tanga igihe kitarambiranye cy’ibibazo kugira ngo umunyeshuri arusheho gusobanukirwa.

ISOMO RYA CYENDA: NI GUTE TWUZURA UMWUKA WERA (Igice cya mbere)

Tangira n’isengesho.

GUSUBIRAMO

Mufashe kwibuka ibyo yize mw’isomo rya munani

Mubaze: Vuga uwo Umwuka wera ari we

Igisubizo:

 1. Umwuka wera n’umuntu muzima (Une personne vivante) kuko arafasha, arigisha, aributsa, arayobora, aravuga, arumva, aramenyesha
 2. Umwuka wera n’Imana kuko kubeshya Umwuka wera n’ubeshya Imana
 3. Umwuka wera arusha imbaraga n’ubushobozi imyuka yose iri mw’isi

Vuga: Uyu munsi turiga isomo rivuga: NI GUTE TWUZURA UMWUKA WERA?

 1. HARI UBWOKO BUTATU BW’ABANTU

Musabe gusoma kuva 1 Abakorinto 2:14 kugeza 1 Abakorinto 3:3

Mubaze: Ukurikije iyi mirongo vuga ubwoko butatu bw’abantu

Igusubizo: Umuntu usanzwe utemera iby’Imana (tumwita umuntu nyamaswa), Umuntu w’Umwuka n’umuntu wa kamere.

IBIRANGA ABA BANTU UKO ARI BATATU

Usome witonze cyane :

Ibiranga umuntu usanzwe Ibiranga umuntu w’umwuka Ibiranga umuntu wa kamere
1.      Yesu Kristo ntari mu bugingo bwe

2.      Ariyobora mu buzima bwe bwose

3.      Ntiyita ku bintu by’Imana

4.      Akunda isi n’irari ryayo

5.      Yita kuri magie, kuraguza, ubumenyi bw’ubuyobe, amateraniro y’ubuyobe, imigenzo n’imiziririzo

6.      Umujinya w’Imana umuriho (Yohana 3:36)

7.      Iyo apfuye ajya mu muriro

1.      Yesu Kristo yinjiye mu bugingo bwe

2.      Yesu Kristo ayobora ubuzima bwe bwose

3.      Akunda Imana no kuyikorera

4.      Akunda ibintu biri mw’ijuru (Kolos 3:1)

5.      Akunda gusenga

6.      Afite ubugingo buhoraho

7.      Imbuto z’Umwuka wera zigaragara mu buzima bwe

8.      Ntiyita kw’irari n’ibishimisha byo mw’isi

9.      Akunda kuzana abantu kuri Kristo

10.  Afite amahoro y’Imana

11.  Iyo apfuye ajya mw’ijuru

1.      Yesu Kristo yinjiye mu bugingo bwe

2.      Ariyobora mu buzima bwe bwose

3.      Akora ugushaka kwe akareka ugushak kw’Imana

4.      Akunda ibintu byo mw’isi

5.      Gusenga biramurambira

6.      Mu buzima bwe bwa gikristo akoresha imbaraga ze

7.      Ntiyiringira Imana muri byose

8.      Imirimo ya kamere igaragara mu buzima bwe.

9.      Atekereza ibyaha

10.  Ntiyita ku bantu bari kurimbuka

11.  Nta mahoro afite y’ukuri

12.  Ntiyita ku materaniro ya gikristo

13.  Ntiyita kw’ijambo ry’Imana

14.  Akunda impaka akavuga ko abantu bakabya

Vuga: Uyu ni umuntu upfuye kubw’ibyaha bye.

Soma Abefeso 2:1)

Vuga: Uyu muntu yuzuye Umwuka wera kubera ko Yesu Kristo ayobora ubugingo bwe Vuga: Yesu Kristo aracyari mu bugingo bwe ariko si Umwami we kuko ariyobora ubwe.

Umwuka wera aracyamubamo ariko ntamuyobora wese. Ni umukristo urwaye mu buryo bw’Umwuka

Mubaze: Tugendeye kubyo tumaze kubona, uri umuntu wo mu kihe gice? Mureke asubize ikibazo ku giti cye.

 1. NI GUTE UMUNTU ASHOBORA KWITWARA BIKURIKJE IGICE ARIMO?
Umuntu usanzwe Umuntu w’umwuka Umuntu wa kamere
Vuga: Uyu muntu agomba guhita yakira Yesu Kristu

 

Mubaze: Ni gute umuntu yakira Yesu Kristo?

 

Musabe gusoma Abaroma 10:9-10

 

Vuga: Uyu muntu agomba kwihana ibyaha maze agahamagara Yesu Kristo ngo aze mu bugingo bwe, ashobora gusubira mo aya magambo n’ijwi rirenga kandi biva mu mutima we:

 

“ Mwami Yesu, maze kumenya ko ndi umunyabyaha ndagukeneye, Mfashe icyemezo kidakuka cyo kureka inzira nagenderagamo, Niyemeje kugukurikira, ngukinguriye umutima wanjye ngo ube Umwami n’Umukiza wanjye.

Yobora ubuzima bwanjye kuko witanze kubw’imbabazi z’ibyaha byanjye kandi warazutse kubwo kuntsindishiriza.

Urakoze Yesu Kristo kubw’ubugingo buhoraho. Amen

Vuga: Umuntu w’Umwuka agomba gukomeza kuba intwari, agakomeza gusaba Imana kumurinda no kumushoboza.

Gukomeza kuyibera umwizerwa.

Vuga: Kugira ngo umuntu wa kamere ave muri iki gice, dore uko agomba kubigenza:

 

Musabe gusoma Abagalatiya 5: 16

 

Mubaze: Dukurikije uyu murongo dusomye, tugomba gukora iki ngo tudakora imirimo ya kamere?

 

Igisubizo: Tugomba kuzura Umwuka wera.

 

N.B: Ibisobanuro ku mukristo wa kamere

Vuga: Umukristo wa kamere ntashobora gukora icyiza ku mbaraga ze adafashijwe na Yesu Kristo, n’Umwuka wera. Kugira ngo abigereho, Agomaba guhora yuzuye Umwuka wera kugira ngo adakora ibya kamere.

Mbere yo kurangiza iri somo, tanga igihe kitarambiranye cy’ibibazo kugira ngo umunyeshuri arusheho gusobanukirwa.

ISOMO RYA CUMI: NI GUTE TWUZURA UMWUKA WERA (Igice cya kabiri)

Tangira n’isengesho

GUSUBIRAMO

Mufashe kwibuka ibyo yize mw’isomo rya cyenda

Mubaze: Dukurikije isomo ry’ubushize, n’iki umukristo yakora kugira ngo adakora imirimo ya kamere ituma ahinduka umukristo wa kamere?

Igisubizo: Agomba kuzura Umwuka wera.

Vuga: uyu munsi tugiye kwiga igice cya kabiri cy’isoma rivuga: NI GUTE TWAKUZURA UMWUKA WERA.

 1. KUKI TUGOMBA KUZURA UMWUKA WERA?

Musabe gusoma Abefeso 5:18

 1. Mubaze: Dukurikije uyu murongo, kuki tugomba kuzura Umwuka wera?

Igisubizo: Kubera ko ari ugushaka kw’Imana nk’uko ibigaragaza.

 1. Mubaze: Dukurikije isomo riheruka, kubera iki tugomba kuzura Umwuka wera?

Igisubizo: Kubera ko Umukristo adashobora gukora icyiza mu mbaraga ze bwite.

 

 1. TWUZURA UMWUKA WERA DUTE?

 

 1. Musabe gusoma 1 Yohana 5:14-15 na Mariko 11:24

Mubaze: Dukurikije iyi mirongo, ni ayahe masezerano Imana iduha?

Igisubizo: Imana idusezeranya kuduha ikintu cyose kijyanye no gushaka kwayo

 1. Mubaze: Ese ni ubushake bw’Imana ko twuzura Umwuka wera?

Igisubizo ni: Yego

Vuga: Kubera ko ari ugushaka kw’Imana ko twuzura Umwuka wera kandi Imana ikaba idusezeranya kuduha ikintu cyose kijyanye no gushaka kwayo, dushobora aka kanya kuzura Umwuka wera tubisabye Imana.

Vuga: Turebe uburyo ubingenza (Inzira zo kuzura Umwuka wera)

 1. Kugaragaza ugushaka (inyota) kuzura Umwuka wera (Ibyahishuwe 21:6 na Zaburi 37:4)
 2. Kwatura ibyaha (kwihana) (Reba isomo rya kabiri uko wakuriza intambwe zo kwatura)
 3. Guhitamo gukora ugushaka kwa Kristo ukareka ugushaka kwawe
 4. Gusenga ukurikije amagambo ari muri iri sengesho:

“ Mwami Yesu Kristo, ndifuza rwose kuzura Umwuka wera ngo nkore ugushaka kwawe. Ndemera ko nagucumuyeho nkora ugushaka kwanjye, mbabarira. Kuva ubu nihannye ibyaha byanjye kandi niyemeje kukumvira muri byose. Nyuzuza Umwuka wera kugira ngo amfashe gukora ugushaka kwawe mu mibereho yanjye yose. Urakoze kumbabarira ibyaha, Kunyuzuza Umwuka wera no kuba ufashe ubuyobozi bw’ubuzima bwanjye. Amen

Vuga: Nyuma y’iri sengesho (ariko ushobora no kurivuga ukundi) ugomba kumenya ko wuzuye Umwuka wera, ni mu kwizera gushingiye kw’isezerano ry’Imana riri mu Abefeso 5:18                   na Yohana 5:14-15 ntiwite ku marangamutima (sentiments) yawe.

 

 

 1. UBURYO BWO GUHORA WUZUYE UMWUKA WERA

Vuga: Iyo Umwuka wera akwemeje icyaha ugomba kumenya ko ubusabane bwawe n’Imana bwahungabanye, wahindutse umukristo wa kamere, kugirango wongere kuba umukristo w’umwuka, reba igice cya kabiri: inzira yo kuzura Umwuka wera.

 1. IBYIZA BY’UBUZIMA BUHORA BWUZUYE UMWUKA WERA

Vuga: Izi nizo nyungu uzabona mu buzima bwawe iyo ukomeje kuzura Umwuka wera.

 • Ubuzima bwawe buzakomeza kugaragaza imbuto z’Umwuka wera

Musabe gusoma Abagalatiya 5:22-23

Mubaze: N’izihe mbuto z’Umwuka wera tubona muri iyi mirongo?

Igusubizo: Urukundo, ibyishimo, Amahoro, Kwihangana, Kugira neza, Gukiranuka, Kugwa neza no kwirinda.

 • Uzagira imbaraga mu guhamya Yesu Kristo

Musabe gusoma Ibyakozwe n’intumwa 1:8

 • Uzagira ubutsinzi mu bigeragezo no ku cyaha

Musabe gusoma 1 Abakorinto 10:13

 • Amasengesho yawe azagira imbaraga

Musabe gusoma Yakobo 5:16

 • Uzasobanukira bishyitse (neza) ijambo ry’Imana.

Mbere yo kurangiza iri somo, tanga igihe kitarambiranye cy’ibibazo kugira ngo umunyeshuri arusheho gusobanukirwa.

ISOMO RYA CUMI NA RIMWE: GUTERANIRA HAMWE

Tangira n’isengesho

GUSUBIRAMO

Mufashe kwibuka ibyo yize mw’isomo rya cumi

 1. Mubaze : N’iyihe nzira yo kuzura Umwuka wera twiza ubushize ?

Igusubizo :

 • Kugaragaza ugushaka (Inyota) kuzura Umwuka wera
 • Kwatura ibyaha
 • Guhitamo gukora ugushaka kwa Kristo ukareka ugushaka kwawe ubugaragaje mw’isengesho
 1. Mubaze : Vuga inyungu eshanu tubona mu buzima buhora bwuzuye Umwuka wera

Igisubizo

 • Ubuzima bwawe buzagaragaza imbuto z’Umwuka wera kurushaho
 • Uzagira imbaraga mu guhamya
 • Uzagira ubutsinzi ku bigeragezo no ku cyaha
 • Amasengesho yawe azagira imbaraga
 • Uzasobanukirwa bishyitse (neza) bibiliya ijambo ry’Imana

Vuga : Uyu munsi tugiye kwiga isomo rivuga ku GUTERANIRA HAMWE, iri somo rigamije kugaragaza akamaro k’ubusabane hamwe n’abandi bakristo no kumenya ibintu bigize itorero dukurikije bibiliya.

 1. AKAMARO KO GUTERANIRA HAMWE
  • Musabe gusoma 1 Abakorinto 12 :4-7

Mubaze : Dukurikije uyu murongo, kubera iki Umwuka wera yahaye impano abana bayo ?

Igisubizo: Kubw’inyungu z’itorero ryose

 • Musabe gusoma Ibyakozwe n’intumwa 2:42

Mubaze: Abakristo bakoraga iki mu kinyejana cya mbere?

Igisubizo: Bahoraga bashishikariye kumva ibyo intumwa zigisha, bagasangira ibyabo no kumanyagura imitsima no gusenga.

 • Musabe gusoma Abaheburayo 10:25

Mubaze: Hano n’iki badusaba kwirinda?

Igisubizo: Tugomba kwirinda kwirengagiza guteranira hamwe.

 

 1. ITORERO N’IBIRIGIZE
  • Itorero rya Kristo

Vuga: Mu gutangira tugiye kugaragaza icyo ari cyo n’icyo Atari cyo

Icyo Itorero ritari cyo:

 1. Si inyubako
 2. Si izina cyangwa inyito y’agatsiko k’abantu
 3. Si umurimo w’umuntu
 4. Si ishyirahamwe ry’abantu

Icyo itorero ari cyo:

 1. Musabe gusoma Abefeso 1:22-23, Abefeso 5:23 na Abakolosayi 1:24

Mubaze: Dukurikije iyi mirongo, itorero n’iki

Igisubizo: Itorero n’umubiri wa Kristo

 1. Musabe gusoma Ibyakozwe n’intumwa 2:47

Mubaze: Dukurikije uyu murongo, tanga ikindi gisobanuro cy’itorero?

Igisubizo: Itorero n’iteraniro ry’abakijijwe

 1. Musabe gusoma Ibyahishuwe 7:9-10

Mubaze: Dukurikije iyi mirongo, ni bande bagize itorero

Igisubizo: Abakiriye Kristo bose nk’Umwami n’Umukiza w’amahanga yose n’amoko yose.

Vuga: Iryo Torero ni ryitwa Itorero rya Kristo cyangwa Umubiri wa Kristo.

 • Itorero ry’ahantu runaka

Musabe gusoma ibyakozwe n’intumwa 8:1-14 na Abakolosayi 4:15-16

 1. Mubaze: Ukurikije iyi mirongo tanga nibura ingero eshatu z’amatorero y’uturere

Igisubizo:

 • Itorero ry’I Yerusalemu
 • Itorero ry’I Samariya
 • Itorero ry, I Lawodikiya
 1. Mubaze: N’irihe tandukaniro riri hagati y’itorero rya Kristo n’itorero ry’ahantu runaka?

Igisubizo: Itorero rya Kristo rigizwe n’iteraniro ry’abakijijwe b’isi yose naho Itorero ry’ahantu rigizwe n’iteraniro ry’abakijijwe baturanye.

 

 1. IBIGIZE ITORERO
 2. Musabe gusoma Abefeso 1:20-23 na Abakolosayi 1:18

Mubaze: Dukurije iyi mirongo, ni nde mutware w’ikirenga w’itorero?

Igisubizo: ni Yesu Kristo

 1. Musabe gusoma Ibyakozwe n’intumwa 2:47

Mubaze: Dukurikije uyu murongo, ni bande bagize itorero?

Igisubizo: N’iteraniro ry’abakijijwe (Bavutse ubwa kabiri)

 1. Musabe gusoma Abefeso 4:11, Ibyakozwe n’intumwa 6:2-3 na 1 Abakorinto 14: 26

Mubaze: Dukurikije iyi mirongo, ni buryo ki gahunda mu matorero y’ahantu runaka igomba kuba iteye mu buryo bwo kwirinda kunyuranya n’ibyanditswe byera?

Igisubizo: Gahunda mu matorero y’ahantu runaka igomba kubahiriza ubuyobozi bwemewe n’Imana muri ayo matorero, hagomba kugaragara ubuyobozi bugizwe n’imirimo y’impano itanu (Intumwa, Umuvugabutumwa, Umuhanuzi, Umushumba, Umwigisha), Ubuyobozi bugizwe n’abadiyakoni bafasha, n’uburyo bwo kugaragaza impano zitandukanye muri gahunda isobanutse.

 

 1. IBIRANGA ITORERO NK’UKO BIBILIYA ITWEREKA

Usome ibi biranga itorero witonze:

1 Yesu Kristo wenyine, Mutware w’ikirenga Abefeso 1:20-23
2 Yesu Kristo wenyine banze ryo kwizera akanagusohoza rwose Abaheburayo 12:2
3 Bibiliya yonyine soko y’ukuri no kwizera 2 Timoteyo 3:16
4 Yesu Kristo wenyine muhuza w’Imana n’abantu 1 Timoteyo 2:5
5 Yesu Kristo ni Umwana w’Imana kandi n’Imana Abaheburayo 1:8
6 Umwuka wera ni Imana kimwe na Data na Mwana Ibyakozwe 5:1-4
7 Umuntu akizwa ku buntu kubwo kwizera Yesu Kristo Atari kubw’imirimo umuntu akora Abefeso 2:8-9,

Abagalatiya 2:21

Abaroma 3:28

8 Nta kandi gakiza nyuma y’urupfu Abaheburayo 9:27
9 Kwigisha umubatizo wo mu mazi menshi  no kubahiza ifunguro ryera Matayo 3:1

1 Abakorinto 11:24-26

10 Ibibazanyo cyangwa ibishushanyo byose ntibyemewe gusengwa Kuva 20:3-6
11 Kwemera ko Yesu Kristo yapfuye, akazuka, akazamuka mw’ijuru aho azava aje gucira imanza abazima n’abapfuye, abakijijwe bakazabana n’Imana iteka ryose, naho abanze kwihana mu irimbukiro ry’iteka ryose, mu muriro utazima Abaroma 2:7-10

 

 1. TWISUZUME

Mubaze ibi bibazo bikurikira ureke atange igisubizo cye:

 1. Ese ubarizwa mw’Itorero ry’ahantu runaka?
 2. Ese itorero ubarizwamo ryujuje ibaranga Itorero nk’uko bibiliya ibitugaragarije
 3. N’ikihe cyemezo ufashe ku bw’ibyo? Bivuge mu mirongo ibiri cyangwa itatu.

Mbere yo kurangiza iri somo, tanga igihe kitarambiranye cy’ibibazo kugira ngo umunyeshuri arusheho gusobanukirwa.

ISOMO RYA CUMI NA KABIRI: URUKUNDO

Tangira n’isengesho

GUSUBIRAMO

Mufashe kwibuka ibyo yize mw’isomo rya cumi na rimwe.

Mubaze : Vuga itandukaniro riri hagati y’itorero rya Kristo n’itorero ry’ahantu runaka

Igisubizo : Itorero rya Kristo rigizwe n’iteraniro ry’abakijijwe b’isi yose naho itorero ry’ahantu runaka rigizwe n’iteraniro ry’abakijijwe baturanye

Vuga : Uyu munsi tugiye kwiga isomo rivuga ku RUKUNDO, Muri iri somo tugiye kwiga uburyo bwo gushyira mu bikorwa urukundo mw’Itorero.

 1. IRIBURIRO
  • Musabe gusoma Yohana 15 :12, 17

Mubaze : Dukurikije iyi mirongo ibiri, Umwami Yesu adusaba iki ?

Igisubizo : Gukundana hagati yacu abakristu

 • Musabe gusoma 1 Abakorinto 13 :4-8

Mubaze : Dukurikije iyi mirongo, n’iki kigaragaza urukundo rw’ukuri ?

Igisubizo :

 • Icyo urukundo atari cyo : Ntirugira ishyari, Ntirwirarira, Ntirwihimbaza, Ntirukora ibiteye isoni, Ntirushaka ibyarwo, Nturuhutiraho, Nturutekereza ikibi ku bantu, Ntirwishimira gukiranirwa kw’abandi, Ntabwo ruzashira.
 • Icyo urukundo ari cyo : Rurihangana, Rugira neza, Rwishimira ukuri, Rubabarira byose, Rwizera byose, Rwiringira byose, Rwihanganira byose.

 

 1. IGISOBANURO CY’URUKUNDO

Tanga ibi bisobanuro witonze.

Urukundo rusobanurwa mu buryo butatu mu rurimi rw’ikigiriki :

 1. Urukundo «  EROS » (Erotique) Ni urukundo rushyingiye ku nyungu no ku bintu bifatika, rushobora kugaragazwa hagati y’umugabo n’umugore, rwishmira kwakira, iyo hatakiri ikintu cyo kwakira, urwo rukundo rurashira rukibagirana.
 2. Urukundo «  PHILEO » (Filial) Ni urukundo rwa kamere (ukumva ukunze umuntu) rwa kivandimwe, rushingiye ku marangamutima, rugaragara hagati y’inshuti cyangwa hagati y’abantu bahuje ubwoko, umurimo….
 3. Urukundo «  AGAPE » Ni urukundo rutita ku kintu icyo ari cyo cyose (Urukundo rw’Imana) ni urukundo rwishimira gutanga. Urugero Yohana 3 :16, Abaroma 5 :8

 

 1. IBIRANGA URUKUNDO
  • Musabe gusoma Matayo 5 :44-46, Abaroma 12 :9-14 na 1 Abatesalonike 3 :12

Mubaze: Dukurikije iyi mirongo, ninde tugomba gukunda?

Igisubizo: Ni abantu bose (Bene Data, Abanzi bacu, Abatugirira nabi….)

 • Musabe gusoma Abaroma 12 :13 na Abagalatiya 6 :10

Mubaze: Dukurikije iyi mirongo, igihe turi imbere y’umukristo n’utemera, ninde tugomba gufasha mbere na mbere?

Igisubizo: Umukristo mwene Data duhuje kwemera.

 

 1. UBURYO BWO KUGARAGAZA URUKUNDO RWACU
  • Musabe gusoma 1 Yohana 3:17-18

Mubaze: Dukurikije iyi mirongo, uburyo bubi bwo gukunda n’ubuhe?

Igisubizo: ni ugukunda mu magambo

 • Musabe gusoma Yobu 6:14, Imigani 31:8-9. Matayo 25:40. Abaroma 12:15 na Yakobo 2:15-16

Mubaze: Dukurikije iyi mirongo, uburyo bwiza bwo gukunda ni ubuhe?

Igisubizo: Mu bikorwa

Vuga: Dore ibikorwa by’urukundo bimwe na bimwe:

 • Gusura abarwayi, Infungwa, abashonje, impfubyi, abapfakazi…..
 • Kwakira neza abantu bose
 • Gusangira umutsima
 • Guhemba abagukorera (Yakobo 5:4)
 • Kwita ku bakene
 • Kubabazwa n’ubukene bw’abandi (Yobu 6:14, Imigani 31:8-9)
  • Musabe gusoma Yakobo 2:8-9

Mubaze: Dukurikije iyi mirongo, tugamba kwitwara dute mu ku garagaza urukundo?

Igisubizo: Kutarobanura abantu ku butoni

 

 1. IMIBANIRE YACU N’ABANDI BANTU

Vuga: Ibyanditse byinshi mw’isezerano rishya bigaragaza uburyo imibanire yacu igomba kumera hamwe n’abandi bantu.

 • Musabe gusoma 1 Timoteyo 5:1-2

Mubaze: Ugomba kwitwara gute imbere y’abasaza n’abakecuru n’abagabo, n’abagore, n’abana, n’abapfakazi ndetse n’ingaragu?

Igisubizo: Imbere ya bose, tugomba kubahuguza ubugwaneza mu kumenya icyiciro cya buri wese.

 • Musabe gusoma Tito 2:2-8

Vuga: Shaka ibintu bitatu biranga imyitwarire myiza byagombye kuranga buri muntu muri aba bantu batatu bakurikira.. Mureke abivuge.

 

Abasaza (Abagabo bakuze) Abakecuru (Abagore bakuze) Abagabo & Abagore (Bakiri bato)
1 Kudakunda ibisindisha 1 Kutabeshyera abandi 1 Kudashayisha
2 Kwitonda 2 Kudatwarwa n’inzoga 2 Kwirinda gusambana
3 Kudashayisha 3 Kwigisha ibyiza 3 Kugira neza

 

Mbere yo kurangiza iri somo, tanga igihe kitarambiranye cy’ibibazo kugira ngo umunyeshuri arusheho gusobanukirwa.

ISOMO RYA CUMI NA GATATU: UMUBATIZO WA GIKRISTO

Tangira n’isengesho

GUSUBIRAMO

Mufashe kwibuka ibyo yize mw’isomo rya cumu na kabiri

Mubaze: Vuga uburyo bubi n’ubwiza bwo gukunda ukurikije uko twabyize mw’isomo ry’ubushize

Igisubizo: Uburyo bubi bwo gukunda ni mu magambo naho uburyo bwiza bwo gukunda ni mu bikorwa

Vugo: Uyu munsi tugiye kwiga ku MUBATIZO WA GIKRISTO. Umubatizo n’ikimenyetso cyerekana cyangwa kiranga umukristo ko ari mu muryango w’Imana ariko bikaba bitamuhindura umwana w’Imana, igituma tuba abana b’Imana cyonyine n’uko twakira Yesu Kristo nk’Umwami n’Umukiza mu mitima yacu. Ijambo Umubatizo ryavuye mu kigiriki risobanura “kwibiza mu mazi, kurengerwa n’amazi.

 1. IGISOBANURO CYO KUBATIZWA
  • Musabe gusoma Abaroma 6:3-4 na Abagalatiya 3:27

Mubaze: Tanga igisobanuro cyo kubatizwa ukurikije aya magambo twasomye

Igisubizo: Kubatizwa ni guhambanwa na Kristo mu rupfu rwe tukagendera mu bugingo bushya. Kubatizwa ni ukwambara Kristo.

 • Musabe gusoma Mariko 1:5, Yohana 3:23 na Ibyakozwe 8:36-39

Mubaze: Muri iyi mirongo twasomye ni ayahe magambo agaragaza kubatizwa (Forme)

Igisubizo: Kubatizwa n’ukwibizwa mu mazi menshi

Vuga: Kubatizwa bisobanura gupfana na Yesu no kuzukana nawe mu bugingo bushya.

 1. IBYANGOMBWA MU KUBATIZWA
  • Musabe gusoma Mariko 16:16, Ibyakozwe 2:41, Ibyakozwe 8:12 na Matayo 28:18-20

Mubaze: Dukurikije iyo mirongo ninde ugomba kubatizwa?

Igisubizo: N’umuntu wese wamaze kwihana akizera Yesu Kristo akanakwakira mu mutima we nk’Umwami n’Umukiza.

 • Musabe gusoma Ibyakozwe 8:12, 36-38

Mubaze: Dukurikije iyi mirongo twabatizwa ryari?

Igisubizo: Twabatizwa igihe tumaze kwizera ubutumwa bwiza, tukanagaragaza ubushake.

 • Musabe gusoma Ibyakozw 18:8

Mubaze: Ese urutonde rw’ibintu bivuzwe muri uyu murongo ruratunganye 1: Agakiza, 2: Umubatizo?

Igisubizo: Yego

 

 1. IMPAMVU Y’UMUBATIZO

Vuga: “Erekana impamvu zo kubatizwa zigaragara muri iyi mirongo”  Mureke asome iyi mirongo maze agaragaze izo mpamvu.

 • Matayo 28:18-19

Igisubizo: Tubatizwa kuko ari itegeko ry’Umwami Yesu Kristo

 • Matayo 3:13-15

Igisubizo: Tubatizwa kugira ngo dusohoze gukiranuka kose (Cyangwa ubushake bw’Imana bwose)

 • Ibyakozwe 2:41, 9:17-18, 19:5

Igisubizo: Tubatizwa kugira ngo tugaragaze kwizera kwacu ku Mwami Yesu

 

 1. UMWANZURO

Musabe gusoma Abaheburayo 6:1-2 na Ibyakozwe 8:36, 16:14-15

Mubaze: Dukurikije aya magambo tugomba gukora iki?

Igisubizo: Kumvira Imana mu kubatizwa tumaze gukizwa.

Mbere yo kurangiza iri somo, tanga igihe kitarambiranye cy’ibibazo kugira ngo umunyeshuri arusheho gusobanukirwa.

ISOMO RYA CUMI NA KANE: IFUNGURO RYERA

Tangira n’isengesho

GUSUBIRAMO

Mufashe kwibuka ibyo yize mw’isomo rya cumi na gatatu

Mubaze : Tanga ubusobanuro bw’umubatizo wa gikristo nk’uko twabyize mu isomo rishize.

Igisubizo : Kubatizwa bisobanura gupfana na Kristo no kuzukana nawe mu bugingo bushya.

Mubaze : N’izihe mpamvu zo kubatizwa no kubatiza twize mu ijambo ry’Imana ubushize

Igisubizo :

 • Tubatizwa kuko ari itegeko ry’Umwami wacu Yesu Kristo
 • Tubatizwa kugira ngo dusohoze gukiranuka kose
 • Tubatizwa kugira ngo tugaragaze kwizera kwacu mu Mwami Yesu.

Vuga : Uyu munsi tugiye kwiga isomo rivuga ku IFUNGURO RYERA, Umukristo agomba kumenya ko akwiriye gusangira ifunguro ryera mu busabane n’abandi bakristo.

 1. IBISOBANURO
  • Musabe gusoma 1 Abakorinto 11 : 23-26

Mubaze : Ninde watangije ifunguro ryera

Igisubizo : N’Umwami Yesu Kristo

Mubaze : Ni bande bagomba gusangira ?

Igisubizo : Ni abakristo

Mubaze : Uko dufata ifunguro ryera n’iki twerekana kandi kugeza ryari ?

Igisubizo : Twerekana urupfu rw’Umwami Yesu Kristo kugeza aho azazira

 • Musabe gusoma 1 Abakorinto 10 :16

Mubaze : Ni gute twasobanura ifunguro ryera ?

Igisubizo: Ifunguro ryera ni ugusangira umubiri n’amaraso bya Kristo

 

 1. IBICE BIGIZE IFUNGURO RYERA
  • Musabe gusoma 1 Abakorinto 10 : 16

Mubaze: N’ibihe bice bigize ifunguro ryera?

Igisubizo: Ifunguro ryera rigizwe no gusangira igikombe n’umutsima

 • Musabe gusoma Matayo 26: 26-28

Mubaze: Tanga ibisobanuro kuri buri gice ukurikije iyi mirongo twasomye

Igisubizo: Umutsima ni umubiri wa Kristo, Igikombe ni amaraso ya Yesu y’isezerano ryishya

 

 1. IMYIFATIRE N’IMYITEGURO IFUNGURO RYERA RISABA

Vugo: Soma iyi mirongo ikurikira ugaragaze imyifatire n’imyiteguro twagira iyo tugiye gusangira ifunguro ryera.

 1. Luka 22:14-15

Igisubizo: Tugomba kurisangira tubyifuje

 1. Luka 22:17-19

Igisubizo: Tugomba kurisangira turishimira

 1. 1 Abakorinto 10:17

Igisubizo: Tugomba gusangira mu bumwe

 1. 1 Abakorinto 10: 31

Igisubizo: Tugomba kurisangira duhimbaza Imana

 1. 1 Abakorinto 11:24-25

Igisubizo: Tugomba gusangira ifunguro ryera kugira ngo twibuke Umwami wacu Yesu Kristo

 1. 1 Abakorinto 11:26

Igisubizo: Tugomba kurifata twerekana (twamamaza) urupfu rw’Umwami Yesu kugeza aho azazira

 1. 1 Abakorinto 11:28

Igisubizo: Tugomba kurisangira tumaze kwisuzuma

 1. 1 Abakorinto 11: 33

Igisubizo: Tugomba kurisangira turindirana

 

 1. INGARUKA

Vuga: Ingaruka zishobora kuba nziza cyangwa zikaba mbi ukurikije ko twasangiye ifunguro ryera mu buryo bukwiriye cyangwa budakwiriye.

 • Ingaruka mbi (iyo twasangiye mu buryo budakwiriye)

Musabe gusoma iyi mirongo anagaragaze ingaruka mbi iyo twasangiye mu buryo budakwiriye: 1 Abakorinto 11:27-30

Igisubizo: Iyo dusangiye mu buryo budakwiriye ifunguro ryera:

 1. Tuzagibwaho n’urubanza rwo gucumura ku mubiri n’amaraso by’Umwami
 2. Tuzaba twishyizeho gucirwa ho iteka
 3. Abantu benshi bagira intege nke, abandi bakarwaragurika, abandi benshi bakaba basinziriye

 

 • Ingaruka nziza (Iyo twasangiye mu buryo bukwiriye)

Musabe gusoma iyi mirongo anagaragaze ingaruka nziza iyo twasangiye mu buryo bukwiriye, Yesaya 53:4-5 Yohana 6:53-57 na 1 Petero 2:24

Igisubizo: Iyo dusangiye mu buryo bukwiriye:

 1. Imibabaro n’intimba zacu zirashira
 2. Tubona amahoro no gukira indwara zose
 3. Tubona ubugingo buhoraho, ubusabane na Yesu no kuzabaho kubwe.

 

 1. UMWANZURO

Musabe gusoma Ibyakozwe 2:42-47 na Ibyakozwe 20:7-11

Mubaze: N’iki twakora dukurikije iyo mirongo?

Igisubizo: Dukwiriye gukurikiza urugero rw’abigishwa b’itorero rya mbere mu gusangira ifunguro ryera.

Mbere yo kurangiza iri somo, tanga igihe kitarambiranye cy’ibibazo kugira ngo umunyeshuri arusheho gusobanukirwa.

 

ISOMO RYA CUMI NA GATANU: AMATURO N’ICYA CUMI

Tangira n’isengesho

GUSUBIRAMO

Mufashe kwibuka ibyo yize mw’isomo rya cumi na kane.

Mubaze : Ni gute wasobanura ifunguro ryera kandi n’ibihe bice birigize ?

Igisubizo : Ifunguro ryera ni ugusangira umubiri n’amaraso bya Kristo. Rigizwe n’ibice bibiri, Umutsima n’Igikombe

Mubaze : Vuga imyifatire n’imyiteguro twagira iyo tugiye gusangira ifunguro ryera.

Igisubizo :

 • Tugomba kurisangira tubyifuje
 • Tugomba kurisangira turyishimiye
 • Tugomba gusangira mu bumwe
 • Tugomba kurisangira duhimbaza Imana
 • Tugomba gusangira ngo twibuka Umwami wacu Yesu Kristo
 • Tugomba kurifata twerekana urupfu rw’Umwami Yesu kugeza aho azazira
 • Tugomba kurisangira tumaze kwisuzuma
 • Tugomba kurisangira turindana

Mubaze : Mu gihe twasangiye ifunguro ryera mu buryo bukwiye cyangwa budakwiye hashobora kuba ingaruka nziza cyangwa mbi. Zivuge.

Igisubizo :

 1. Ingaruka nziza iyo twasangiye mu buryo bukwiriye
 • Imibabaro n’intimba zacu birashira
 • Tubona amahoro no gukira indwara
 • Tubana ubugingo buhoraho, Ubusabane na Yesu no kuzabaho kubwe
  1. Ingaruka mbi iyo twasangiye mu buryo budakwiriye
 • Tuzagibwaho n’urubanza rwo gucumura ku mubiri n’amaraso by’Umwami Yesu.
 • Tuzaba twishyizeho gucirwa ho iteka
 • Abantu benshi bagira intege nke, abandi bakarwaragurika, abandi benshi bakaba basinziriye.

Vuga: Uyu munsi tugiye kwiga isomo rivuga: AMATURO N’ICYA CUMI. Iri somo rigamije gufasha umukristo kwakira imigisha ifatika mu gutangira Imana kuko hari ibyishimo mu gatanga kurusha guhabwa.

 1. KWITANGA UBWAWE

Musabe gusoma Zaburi 40: 7-9 na 2 Abakorinto 8:1-5

Mubaze: Garagaza ibintu bibiri bavuga muri iyi mirongo byerekana gutanga no kwitanga

Igisubizo: Icya mbere n’uko Imana yishimira ko twitanga ubwacu twiha Umwami wacu Yesu. Icya kabiri n’uko tumaze kwitanga twatanga ibyo dutunze.

 1. IBYO DUTANGA BIVAHE?

Musabe gusoma 1 Ngoma 29:14

Mubaze: Dukurikije uyu murongo, ni nde uduha ibyo dutunze?

Igisubizo: N’Imana iduha ibyo dufite

 1. NI RYARI NGOMBA GUTANGA?

Musabe gusoma 1 Abakorinto 16:2

Mubaze: Ukurikije uyu murongo, ni ryari ugomba gutanga?

Igisubizo: Ni byiza gutanga igihe cyose nabigambiriye

 1. NI GUTE NATANGA ?

Vuga : Tugiye kurebe uburyo dukwiriye gutanga.

 • Musabe gusoma 2 Abakorinto 8 :1-5

Mubaze :Ukurikije uyu murongo twasomye, ni gute watanga ?

Igisubizo: Ni byiza gutanga ku bushake bwanjye kandi nk’uko nshoboye

 • Musabe gusoma ukurikije 2 Abakorinto 9:7

Muzabe: Ukurikije uyu murongo twasomye, ni gute kandi watanga?

Igisubizo: Ni byiza gutanga nishimye ntahaswe

 

 1. NGOMBA KUBA NDI MU WUHE MWUKA MU GUTANGA KWANJYE?

Musabe gusoma Matayo 6:2-4, Luka 18:12 na Ibyakozwe 5:1-4

Mubaze: Dukurikije iyi mirongo, utanga agomba kuba mu wuhe mwuka (Motivation)

Igisubizo: Utanga agomba kwifatira ibyemezo Atari impanuka, akabikora ku bushake Atari agahato, anezerewe, mu ibanga Atari ukugira ngo bamubone, akabikora mu kuri kose, atabeshya ngo yatanze byose kandi hari ibyo yibikiye.

 1. IMPANO ZITANDUKANYE

Vuga: Tugiye kureba mw’ijambo ry’Imana ubwoko butandukanye bw’amaturo (Impano) dutanga nk’abakristo

 • Umuganura (Imigani 3:9-10, 2 Ngoma 31:5, Kuva 13:2 na Kubara 3:13)
 • Ibyacumi (Abalewi 27 :30-32, Malaki 3 :7-12, Nehemiya 13 :10-14 na Itangiriro 28 :22)
 • Inkunga y’abatishoboye (Luka 11 :41 na Abagalatiya 2 :10)
 • Amaturo y’ishimwe (Kubara 7:2-3 na 1 Ngoma 29:9)
 • Guhigura umuhigo
 • Amaturo y’Ivugabutumwa

 

 1. ICYITONDERWA

Musabe gusoma Itangiriro 28:22 na Malaki 3:10

Vuga : Icya cumi gifatwa kubyo wabonye byose kandi gitangirwa mu nzu y’Imana (ni ukuvuga aho uteranira mu bisanzwe kandi uri munsi y’ubuyobozi)

 1. UMWANZURO

Musabe gusoma Ibyakozwe 20 :35

Vuga : Gutangira Imana biratungisha ntibitera ubukene.

Mbere yo kurangiza iri somo, tanga igihe kitarambiranye cy’ibibazo kugira ngo umunyeshuri arusheho gusobanukirwa.

 

ISOMO RYA CUMI NA GATANDATU : GUKORERA IMANA.

Tangira n’isengesho

GUSUBIRAMO

Mufashe kwibuka ibyo yize mw’isomo rya cumi na gatanu.

Mubaze : Dushingiye kw’isomo rishe, utanga agomba kuba mu wuhe mwuka (motivation)

Igisubizo : Utanga agomba gutanga:

 • Nyuma yo gufata icyemezo atari impanuka
 • Ku bushake Atari agahato
 • Anezerewe
 • Mw’ibanga Atari kugira ngo bamubone
 • Mu kuri kose, atabeshya ngo yatanze byose kandi hari ibyo yibikiye

Vuga: Uyu munsi tugiye kwiga isomo rivuga ku: GUKORERA IMANA.

Umukristo agomba kumenya ko yakijijwe kugira ngo akorere Imana

 1. UMUHAMAGARO
 • Musabe gusomo 2 Timoteyo 1:9 na Abefeso 2:10

Mubaze: Ni bande bahamagawe, kandi bahamagawe na nde ?

Igisubizo : Abakijijwe bose bahamagawe n’Imana muri Yesu Kristo

 • Musabe gusoma 1 Abakorinto 3 :10-11

Mubaze : Ni ku ruhe rufatiro dukwiye kubakaho ubuzima bwacu n’imihamagaro ?.

Igisubizo : Urufatiro rw’ubuzima bwacu n’imihamagaro yose ni Yesu Kristo

 • Musabe gusoma Yesaya 49:5 na Yeremiya 1:5

Mubaze: Umuhamagaro uza ryari?

Igisubizo: Umuhamagaro utangira kuva mu nda z’ababyeyi bacu

 • Musabe gusoma 1 Abakorinto 4:1-2

Mubaze: Umukozi wa Kristo ni nde?

Igisubizo: Umukozi wa Kristo ni igisonga cy’Imana.

 

 1. INSHINGANO Z’UMUKOZI
  • Musabe Gusoma 1 Abatesalonike 2:12 na 2 Timoteyo 2:15, 21

Mubaze N’iki dusabwa gukora nk’abakozi ba Kristo

Igisubizo: Dusabwa kugenda uko bikwiriye abana b’Imana no kugira umwete mu byo dukora

 • Musabe gusoma 1 Abakorinto 9:16

Mubaze: Dukurikije uyu murongo, gukorera Imana ni mu gihe ubishatse cyangwa n’itegeko?

Igisubizo: N’itegeko

 • Musabe gusoma Luka 4:18

Mubaze: N’iki kindi dusabwa gukora?

Igisubizo: Dusabwa gukorera Imana dufite imbaraga z’Umwuka wera (Amavuta y’Imana)

 • Musabe gusoma 2 Timoteyo 2:1 na 24-26

Mubaze: Garagaza icyo uhamagarirwa gukora ukurikije ibi byanditswe

Igisubizo: Icyo nkwiriye gukora n’ugutanga ku bandi icyo nahawe kandi nkagaragaza kuri bose imyifatire ikwiriye umugaragu w’Umwami

Mubaze: N’izihe nyungu ziri mu kugira imyifatire myiza?

Igisubizo: Kugira ngo ahari nibishoboka abantu bamugisha impaka, Imana ibahe kwihana no gukora ibyo Imana ishaka.

 

 1. AGACIRO K’UMUKOZI W’IMANA
  • Musabe gusoma Yesaya 49:4-5 na 1 Abakorinto 15:58

Mubaze: Ukurikije iyi mirongo ya bibiliya, n’iki Uwiteka atekereza ku murimo wawe, n’iki agusezeranya?

Igisubizo: Ku Uwiteka umurimo wanjye ni uw’agaciro kandi aransezeranya ko azampa imbaraga n’ingororano.

 • Musabe gusoma Abafilipi 2:29 na 1 Abatesalonike 5:12-13

Mubaze: Ni iyihe myifatire abandi bakwiye kugira ku bwanjye n’umurimo w’Imana nkora

Igisubizo: Abandi bantu bakwiriye kunyakira no kunyubaha cyane mu rukundo

 

 1. IBIRANGA UMUKOZI W’IMANA
  • Musabe gusoma 2 Abakorinto 6:3 na 2 Timoteyo 2:19

Mubaze: N’iki ukwiriye kwirinda cyangwa kwanga nk’umukozi wa Kristo

Igisubizo: Nk’umukozi wa Kristo nkiriye kwirinda gushyira igisitaza mu nzira y’umuntu wese no kwirinda ibidatunganye.

 • Musabe gusomo 2 Abakorinto 6:4-10

Mubaze: Garagaza ibyiza cyangwa akarusho ukwiriye kuba ufite

Igisubizo:

 • Kwiha agaciro
 • Kwihangana cyane mu bihe bigoye
 • Kugira umutima uboneye
 • Kugira ubwenge
 • Kutarambirwa
 • Kugira neza
 • Kugira Umwuka wera
 • Kugira urukundo rutaryarya
 • Kuvuga ijambo ry’ukuri
 • Kugira imbaraga z’Imana n’intwaro zo gukiranuka
 • Kuba ab’ukuri, ibirangirire, bazima, abishima iteka, abatungisha benshi, abafite byose.

 

 1. IBIHEMBO BYAGENEWE UMUKOZI W’IMANA
  • Musabe gusoma Mariko 10:29-30 na 1 Abakorinto 9:18

Mubaze: Ni ibihe bihembo byagenewe umukozi w’Imana muri iki gihe?

Igisubizo: Ibihembo byinshi bidahwanye n’ibyo twasize ku bw’Umwami no ku bw’umurimo w’Imana

 • Musabe gusoma Abafilipi 2:16, 2 Timoteyo 4:7-8, Luka 18:29-30

Mubaze: Ni ibihe bihembo byacu mu gihe kizaza?

Igisubizo: Kwishima ku munsi wa Kristo ko tutakoreye ubusa, ikamba ryo gukiranuka n’ubugingo buhoraho.

UMWANZURO

Musabe gusoma Luka 17:7-10

Vuga: Uwiteka adutegerejeho Umusaruro mu murimo we ntakeneye abadakora.

Mubaze ibi bibazo atange igisubizo cye:

 • N’iyihe mpano yawe?
 • Cyangwa ni hehe ukururwa mu mirimo yose ikorerwa mu rusengero rw’Imana?